Algemene voorwaarden

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Meijer en Floor de wijze van verzending.

2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Meijer en Floor zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Meijer en Floor is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

6. In geval van schade aan producten dient u dit binnen 2 werkdagen te schriftelijk te melden bij Meijer en Floor, aan de hand van de situatie zullen wij daar een passende oplossing tegenover stellen.

7. Wij nemen geen producten retour die via de webshop zijn besteld.